Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die wij hanteren. Indien u hier vragen over heeft neem dan contact met ons op.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. De Wispelaere: Dakdekkersbedrijf De Wispelaere BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oude Kerkstraat 28, 4527CV te Aardenburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 82080372.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Wispelaere een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: De Wispelaere en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen De Wispelaere en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee De Wispelaere zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het uitvoeren van werkzaamheden.
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens De Wispelaere uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • de aanleg van dakbedekking;
 • de aanleg/montage van zonnepanelen;
 • de aanleg/montage van zink-, koper- en loodwerk;
 • het aanbrengen of aanleggen van isolatiematerialen;
 • het uitvoeren van houtwerk;
 • de uitvoering van loodgieterswerkzaamheden.
 1. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens De Wispelaere aan de wederpartij te leveren zaken welke ten behoeve van de uitvoering de werkzaamheden worden geleverd en verwerkt. In het kader van stormveiligheid en de noodzaak om schroeven optimaal van hun trekkracht te laten benutten, wordt de schroef met de volle doorsnede in de onderconstructie gemonteerd. Dit betekent impliciet dat de schroef ca. 1 a 2 cm door de houten onderconstructie steekt.
 2. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Wispelaere en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van De Wispelaere is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Wispelaere dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Wispelaere dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Indien zulks vooraf door De Wispelaere is vermeld en op basis van een aanbod van De Wispelaere, door de wederpartij geen overeenkomst tot stand wordt gebracht, heeft De Wispelaere ten laste van de wederpartij recht op een redelijke vergoeding van de gemaakte onkosten, zoals reis- en ontwerpkosten in verband met de voorbereiding op de totstandbrenging van de overeenkomst.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van De Wispelaere, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Wispelaere anders aangeeft. De Wispelaere behoudt zich te allen tijde het recht voor een overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij, van een door De Wispelaere ter zake opgemaakte offerte. Van aanvaarding als bedoeld in het voorgaande van dit lid is tevens sprake indien de afspraken tussen partijen mondeling worden gemaakt en De Wispelaere met instemming van de wederpartij met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. De Wispelaere is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden zal De Wispelaere dan ook mogelijk niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan De Wispelaere. De Wispelaere is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door De Wispelaere bij de overeenkomst betrokken derden als bedoeld in het vorige lid, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst. Zij kunnen, naast De Wispelaere, jegens de wederpartij een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan De Wispelaere.
 3. In geval De Wispelaere slechts bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de wederpartij en derden, dan wel De Wispelaere zich betrekt bij een overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en derden, is De Wispelaere bij die overeenkomsten geen partij en draagt ter zake de uitvoering van die overeenkomsten door derden geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. | GEEN GEZAGSVERHOUDING TUSSEN DE WISPELAERE EN EEN (ONDER)AANNEMER

Indien De Wispelaere en de wederpartij zich jegens elkaar verhouden tot aannemer en onderaannemer, beogen partijen met het aangaan van de overeenkomst nimmer met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW. Ook een fictieve dienstbetrekking zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin een arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), is uitgesloten. De uitvoerende partij deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, afstemming met elkaar of derden plaats in geval van samenwerking, zodat deze optimaal zal verlopen. Partijen zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verrichten de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de andere partij. Partijen kunnen elkaar, afhankelijk van de aard van het werk, wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de verrichten werkzaamheden. Beide partijen stemmen ermee in dat de andere partij ook werkzaamheden verricht voor derden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van De Wispelaere, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door De Wispelaere voorgeschreven wijze, aan De Wispelaere verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij De Wispelaere steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Het in verband met de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijkerwijs uitvoeren van sloopwerk, waaronder in elk geval begrepen het verwijderen en vernieuwen van houtwerk, is nimmer in het aanbod van De Wispelaere opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen De Wispelaere conform de overeenkomst dient uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In een voorkomend geval treden partijen in onderling overleg omtrent de eventuele inschakeling van derden om het bedoelde sloopwerk uit te voeren teneinde De Wispelaere binnen bekwame tijd in de gelegenheid wordt gesteld om zijn werkzaamheden uit te voeren. De kosten van eventueel sloopwerk, inclusief de kosten van eventuele inhuur van een afvalcontainer, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, ook in geval De Wispelaere zelf voor de uitvoering van het sloopwerk zorgdraagt.
 3. Voor zover voor de uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken of te verwerken producten;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid door De Wispelaere gewenste voorzieningen, waaronder elektriciteit en water;
 • het verkrijgen van toegang door de, door De Wispelaere tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. De door De Wispelaere tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit en water.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart De Wispelaere van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is De Wispelaere, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel daardoor geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. De Wispelaere zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. De Wispelaere zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Wispelaere gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van De Wispelaere op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij De Wispelaere de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Wispelaere zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Wispelaere een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot meerwerk tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 8. | TUSSENTIJDSE ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval van zulke opzegging zal zij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor De Wispelaere uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door De Wispelaere van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door De Wispelaere te maken kosten, wordt de door de wederpartij verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die De Wispelaere over het gehele werk zou hebben gemaakt.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

 1. De Wispelaere spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van De Wispelaere treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij De Wispelaere schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en De Wispelaere na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien De Wispelaere voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat De Wispelaere deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, of;
 • het op te leveren door de wederpartij in gebruik is genomen.

Is ten aanzien van een gedeelte van de werkzaamheden medegedeeld dat deze zijn voltooid, is redelijkerwijs kenbaar dat de werkzaamheden ten aanzien van een gedeelte daarvan zijn voltooid, dan wel neemt de wederpartij een deel van het op te leveren in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd.

 1. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan De Wispelaere te worden gemeld.
 2. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij De Wispelaere te worden gemeld.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor De Wispelaere uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie, alsmede de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, met dien verstande dat een door De Wispelaere, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens De Wispelaere kunnen doen gelden.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan De Wispelaere, zijn toeleveranciers of onderaannemers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege De Wispelaere, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van De Wispelaere zijn uitgevoerd.
 3. Geen garantie is van toepassing op zaken die niet door of namens De Wispelaere zijn geplaatst of gemonteerd.
 4. Eventuele aanspraken in verband met garantie of non-conformiteit dienen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van veertien dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij De Wispelaere te worden ingediend.
 5. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van De Wispelaere, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het opgeleverde door of namens De Wispelaere. Herstel dan wel vervanging geldt voor De Wispelaere als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. De Wispelaere is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien De Wispelaere bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Wispelaere is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst De Wispelaere ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op, of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, of in geval enig beslag op haar goederen is gelegd dan wel zij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is De Wispelaere gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is De Wispelaere gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Wispelaere op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die De Wispelaere ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien De Wispelaere de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van De Wispelaere vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, richtprijs, uurtarief en eventuele voorzienbare bijkomende kosten, zoals reiskosten.
 2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is De Wispelaere, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en dit aan de wederpartij in rekening te brengen indien zulks in verband met een deugdelijke afronding van de werkzaamheden nodig is. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal De Wispelaere de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.
 3. Indien de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zullen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, de daadwerkelijk door of namens De Wispelaere gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens De Wispelaere gemaakte kosten, aan de wederpartij worden doorberekend.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden een voorschot aan De Wispelaere te voldoen dat 40% bedraagt van het door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan De Wispelaere verschuldigde. Indien geen vaste aanneemsom is overeengekomen, wordt het percentage berekend over het door De Wispelaere begrote bedrag dat de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan De Wispelaere verschuldigd wordt.
 5. De Wispelaere is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens De Wispelaere is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel is De Wispelaere in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de door De Wispelaere voorgeschreven wijze, binnen de door De Wispelaere aangezegde of op de factuur vermelde termijn. Restantbetalingen na oplevering dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
 • ongeschiktheid van de (on)roerende zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij De Wispelaere deze ongeschiktheid tevoren had moeten kennen;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden eventueel ter beschikking zijn gesteld;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede;
 • een andere omstandigheid die niet aan De Wispelaere kan worden toegerekend.
 1. De Wispelaere is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Wispelaere is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Wispelaere in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Wispelaere aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Wispelaere toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht De Wispelaere aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft De Wispelaere te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient De Wispelaere hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van De Wispelaere ter zake vervalt.
 2. De Wispelaere is nimmer aansprakelijk voor schade die in het kader van de zogenoemde productenaansprakelijkheid rust op de fabrikant of importeur van de producten.
 3. De aansprakelijkheid van De Wispelaere is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Wispelaere betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Wispelaere nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Wispelaere afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Wispelaere dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens De Wispelaere bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de door De Wispelaere aan een consument geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 5. De wederpartij vrijwaart De Wispelaere van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan De Wispelaere toerekenbaar is.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Wispelaere.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door De Wispelaere geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht De Wispelaere hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan De Wispelaere of door De Wispelaere aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wispelaere is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Het is de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wispelaere, niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Wispelaere aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.